نمایشگاه رنگ و رزین در سال1398 در تهران

 نمایشگاه رنگ و رزین سال1400در تهران 

نمایشگاه رنگ و رزین سال1401 در تهران 

 نمایشگاه صنعت ساختمان سال1401در مشهد